Barion Pixel

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ÁSZF
SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS

FOGALMAK / ÉRTELMEZÉSEK

Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztató:

 • meghatározás jelentése: a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója (elérhető itt: sebizoldaram.hu)

ÁSZF:

 • meghatározás jelentése: általános szerződési feltételek

Szolgáltatás:

 • meghatározás jelentése:
 • A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS által üzemeltetett elektromos autótöltő berendezéseken keresztül nyújtott elektromobilitás szolgáltatás, amelyet az Ügyfél elektromos meghajtású jármű villamosenergia-tárolójának töltése céljából vesz igénybe.
 • Mobil applikáció () információs szolgáltatásai (pl. töltőtérkép, fizetési és számlázási adatok, korábbi töltések, kiállított számlák).
 • Fizetési, számlázási szolgáltatások.
 • Fizikai (RFID) ügyfélkulcs igénylése, regisztrált Felhasználóhoz történő hozzárendelése, aktiválása, tiltása.
 • Bérletes rendszer szolgáltatásai.

Díj:

 • meghatározás jelentése: a Szolgáltatás Felhasználók által fizetendő ellenértéke, amelynek aktuális mértékét az 5. pont határozza meg.

Weboldal:

 • okostelefon vagy személyi számítógép internet-böngészőjéből megnyitható online felület, amelynek igénybevételével az üzemanyag célú elektromos áram átvétele és elszámolása megtörténik.

Online szolgáltatások:

 • a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások.

Termék:

 • üzemanyag-célú elektromos áram.

Elektromos töltőállomás:

 • A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS által üzemeltetett töltőhelyszíneken működő, gépjárművekbe tölthető, üzemanyag-célú elektromos áram vételezésére szolgáló villamos berendezés.

Fél, Felek:

 • meghatározás jelentése: egymással jogi és üzleti kapcsolatba kerülő természetes- és jogi személyek, külön-külön vagy együttesen az Ügyfél (Fogyasztó Felhasználó) és a töltőállomás üzemeltető, illetve elektromobilitás szolgáltató (SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS).

Ügyfél:

 • meghatározás jelentése: az a természetes- vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, aki a szolgáltatást igénybe veszi.

SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS:

 • meghatározás jelentése: a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS.

Bankkártya:

 • meghatározás jelentése: Pénzintézetek által kibocsájtott, titkosított egyedi azonosítókkal ellátott plasztik lapka, amely online fizetésre is használható, készpénzt helyettesítő fizetési eszköz. Visa vagy EC/Master Card credit vagy debit bankkártya, amely a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges.

BARION:

 • meghatározás jelentése: a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett, elektronikus bankkártya elfogadó, fizetési és elszámolási rendszer / felület.

Töltési Egység:

 • meghatározás jelentése: az Ügyfél által az elektromobilitás szolgáltatás keretében az elektromos töltőberendezésen keresztül igénybe vehető 1 kWh elfogyasztott áram mennyiség vagy 1 perc időtartam.

Elszámolási Egység:

 • meghatározás jelentése: idő alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 perc töltési időtartam, áttöltött árammennyiség alapú elszámolás esetén minden megkezdett 1 kWh áram.

Elszámolási Mód:

 • meghatározás jelentése: a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS által biztosított idő alapú, vagy áttöltött árammennyiség alapú, vagy vegyes rendszerű (azaz idő alapú, és áttöltött árammennyiség alapú elszámolás együttes alkalmazásán alapuló) elszámolás. Az alapértelmezett Elszámolási Mód, az átöltött árammennyiség alapú elszámolás.

Külső Szolgáltató:

 • meghatározás jelentése: valamely, a Szolgáltatás nyújtása során a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS mellett és érdekében közreműködő jogi- illetve természetes személy.

Weboldal:

 • meghatározás jelentése: az okostelefonra, illetve személyi számítógépre le nem tölthető, de annak internetes böngészőjében megjeleníthető sebizoldaram.hu címen elérhető a Szolgáltatás igénybevétele és elszámolása érdekében használható online felület.

Szellemi Tulajdon

 • meghatározás jelentése: minden védjegyet, adatot, szoftvert, szerzői jogot, szolgáltatási védjegyet, továbbá bármely termékmintához, márkanévhez és tanúsító védjegyhez fűződő (bejegyzett vagy be nem jegyzett) jogot, földrajzi árujelzőt, márkanevet, felvett nevet, domain nevet, vagy bármely egyéb eredet megjelölést, az előbbiekkel kapcsolatban álló cég eszmei értéket, továbbá ezek bejegyeztetését bármely jogrendszerben, illetve a bejegyeztetés iránti igény bejelentését, mindezek bővítését, módosítását, vagy megújítását is beleértve. Jelent továbbá minden, a találmányokhoz, felfedezésekhez és eredeti elgondolásokhoz fűződő jogot – akár oltalomképesek valamely jogrendszerben, akár nem –, továbbá szabadalmat, azok bejelentését, valamint a bejelentett szabadalmak megújítását, kiterjesztését, illetve megerősítése iránti igények bejelentését bármely jogrendszerben, ezen kívül nem nyilvános információkhoz, üzleti titokhoz, know-how-hoz, kémiai összetételhez, eljárásokhoz, folyamatokhoz, kutatási eredményekhez, találmányi feljegyzésekhez, teszt-eredményekhez, piackutatáshoz, szoftverhez és bizalmas információkhoz – akár oltalomképesek, akár nem – fűződő jogot bármely jogrendszerben, továbbá annak jogát bármely jogrendszerben, hogy a jogosult személy korlátozza ezek felhasználását, illetve nyilvánosságra hozatalát. Jelent továbbá minden írást és egyéb munkát – akár szerzői jogi védelem alatt állnak valamely jogrendszerben, akár nem – továbbá ezek megújítását, kiterjesztését, valamint egyéb jogokat, licenceket és más hasonló szellemi tulajdont, vagy ezekhez fűződő jogot.

Vis Maior:

 • meghatározás jelentése: azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket – ideértve különösen, de nem kizárólag az egészségügyi vészhelyzet, lokális vagy világjárvány, természeti katasztrófát, háborút, földrengést, árvizet, tűzvészt, terrorcselekményt –, amelyek a Felek akaratától függetlenek és közvetlenül akadályozzák az adott Felet a szerződéses kötelezettségeinek teljesítésében.
 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Az ÁSZF célja, jellege

1.1.1 Jelen ÁSZF célja, hogy meghatározza a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS és az Ügyfél között a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos legfontosabb jogi feltételeket.

1.1.2 Jelen ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:77. §-á-ban meghatározott általános szerződési feltételnek tekintendő. Jelen ÁSZF valamennyi, a Szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi; ilyen szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF kifejezett elfogadása nélkül.

1.1.3 Jelen ÁSZF rendelkezései a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET), a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (VET Vhr.), valamint az elektromos gépjármű-töltési szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 170/2017. (VI. 29.) Korm. rendelet rendelkezéseinek a figyelembevételével kerültek meghatározásra.

1.2 Az ÁSZF hatálya

1.2.1 Jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed az Ügyfélre, a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS-ra és a Külső Szolgáltatóra.

1.2.2 A Szolgáltatást cselekvőképes, nagykorú magyar- és külföldi természetes személyek saját nevükben, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek képviselőjük útján vehetik igénybe. A Szolgáltatásnak a jelen 1.2.2 ponttal ellentétes 4 használata jogtalan és a jelen ÁSZF megszegésének minősül. A Szolgáltatás használatával az Ügyfél nyilatkozik és szavatol azért, hogy cselekvőképes és nagykorú természetes személyként, saját nevében vagy egy általa képviselt szervezet nevében erre felhatalmazott tagjaként vagy munkatársaként veszi igénybe a szolgáltatást.

1.2.3 Az ÁSZF az elfogadás napjától kezdődően visszavonásig hatályos.

1.3 Az ÁSZF elfogadása

1.3.1 Az Ügyfél az Applikáción keresztül történő regisztrációval jelzi az üzemeltető SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS részére, hogy elolvasta, megértette és változatlan tartalommal kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A Szolgáltatás nyújtásának elengedhetetlen előfeltétele, hogy az Ügyfél elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

1.4 Alkalmazási elsőbbség

1.4.1 Ha a jelen ÁSZF és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződés rendelkezései között bármilyen eltérés van, az egyedi Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött egyedi szerződés rendelkezései az irányadók.

 1. ÁLTALÁNOS ADATOK, ELÉRHETŐSÉG

2.1 A Szolgáltatást nyújtó társaság neve, címe és elérhetősége

2.1.1 Cégnév: Sebestyén Ferenc – SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS

Rövidített cégnév:

Cégjegyzékszám:

Adószám: 60006208-2-37

Nyilvántartási szám: 4125880

Székhely: 7100 Szekszárd, Szluha György utca 7.

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Szluha György utca 7.

E-mail cím:

Weboldal: www.sebizoldaram.hu

2.2. Az ÁSZF a weboldalán keresztül bármikor elérhető.

 1. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA ÉS IGÉNYBEVÉTELE

3.1 A Weboldal használata

3.1.1 A Szolgáltatás igénybevétele a mobiltelefonos applikáción vagy a Weboldalon keresztül lehetséges.

3.1.2 A Weboldal használata kétféleképpen történhet:

(a) Regisztráció szükséges, amelynek során a számla kiállításához szükséges személyes adatokon túl meg kell adni a töltések díjának elszámolása során használandó bankkártya számát, valamint a kapcsolattartásra és számlakészítéshez szükséges adatokat és email címet is; vagy

(b) Nem szükséges regisztráció, de ebben az esetben minden töltés indítás előtti összeg foglaláskor meg kell adni a fizetéshez és számlázáshoz szükséges és bankkártya adatokat, amelyeket a rendszer nem ment el.

3.1.3 A fenti 3.1.2 pontban foglalt adatok megadásának hiányában a Szolgáltatás igénybevétele nem lehetséges.

3.2 Foglalás és töltés

3.2.1. Az elektromos autó töltőállomások használatakor elektromobilitás szolgáltatás körében az elektromos áram értékesítése kWh vagy perc alapú elszámolással, illetve ezek kombinációjával történhet. A töltés befejezésekor a töltőoszlophoz tartozó parkoló területét azonnal el kell hagyni, az tényleges töltés nélküli parkolásra nem használható. A szabálytalanul a töltőoszlophoz tartozó parkoló területen otthagyott járművek a tulajdonos költségére elszállításra kerülnek.

3.2.2. A töltésre vonatkozó részletes leírást a Weboldal útmutatója tartalmazza. A töltőoszlop használatára vonatkozó rövid útmutató piktogramos formában a töltőoszlopon található.

3.2.3. A Weboldal, valamint a töltőoszlop használatára vonatkozó részletes útmutató megtekinthető a www.sebizoldaram.hu oldalon.

3.3 A Szolgáltatás korlátozása, megszakítása, beszüntetése

3.3.1 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás nyújtásának módján és körülményein szükség szerint változtasson, illetve, hogy a Szolgáltatás nyújtását beszüntesse vagy korlátozza.

3.3.2 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS jogosult a Szolgáltatás nyújtását időlegesen, a szükséges karbantartási munkák elvégzése idejére megszakítani.

3.3.3 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS jogosult a Szolgáltatás nyújtását az egyes elektromos töltőberendezéseken ideiglenesen vagy tartósan korlátozni. Az ezzel kapcsolatos aktuális tájékoztatás a töltőállomásokon kerül kihelyezésre.

3.3.4 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS megtagadhatja és/vagy azonnal megszakíthatja a Szolgáltatás nyújtását, ha jogszabály vagy hatósági, bírósági döntés ezt előírja, vagy ha a Szolgáltatást az ÁSZF-be ütköző módon vagy egyéb módon jogszerűtlenül vagy nem rendeltetésszerűen használják, figyelembe véve egyebek mellett a Szolgáltatás célját.

 1. AZ ÜGYFÉL FELELŐSSÉGE ÉS A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS FELESŐSSÉGE

4.1 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS felelőssége

4.1.1 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS a felelősségét az életet, testi épséget, egészséget károsító magatartásért való felelősségre és a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS szándékos magatartásából eredő károkozásra korlátozza. A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS a fentieken kívül semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért – ideértve különösen az elmaradt hasznot és a következménykárt –, amelyek a Szolgáltatás használatából, illetve annak bármely okból való meghiúsulásából erednek.

4.1.2 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS nem vonható felelősségre azért, ha az Ügyfél az internet, illetve mobilhálózat kimaradása, a weboldal/alkalmazás működési zavara, vagy az elektromos töltőberendezés meghibásodása miatt a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS által üzemeltetett elektromost öltőállomáson nem tud Szolgáltatást igénybe venni. Az emiatt az Ügyfélnél bekövetkezett károkért a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS a felelősségét, az irányadó jog által megengedett lehető legteljesebb mértékben, kizárja.

4.1.3 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS nem vonható felelősségre az Ügyfélnek az Applikáció üzemeltetője, a BARION online bankkártyás fizetési rendszer üzemeltetője, a számlázási rendszer üzemeltetője (BARION.HU) vagy az értékesítési pontot üzemeltető más személy által esetlegesen okozott károkért. Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevételével összefüggő kártérítési igényével közvetlenül a fent megjelölt SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS -hoz fordulhat.

4.1.4 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS nem vonható felelősségre az Ügyfél által a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megszegéséből adódó következmények miatt, így különösen az Ügyfél által a Szolgáltatás nem rendeltetésszerű igénybevételével, valamint az Ügyfél magatartása, az Ügyfél által elfogadott szabályok stb. megsértésével összefüggő események miatt.

4.2 Az Ügyfél felelőssége

4.2.1 Az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben foglalt előírások megszegéséből eredő minden kár viselésére vagy megtérítésére köteles.

4.2.2 Az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik azért, hogy a weboldal/alkalmazás használatához szükséges regisztráció során megadott adatai a saját valós és érvényes adatai legyenek.

4.2.3 Az Ügyfél a Szolgáltatás igénybevétele során köteles az elektromos töltőberendezés használati utasítását betartani, azt rendeltetésszerűen használni. Az Ügyfél felelős és szavatol azért, hogy a Szolgáltatást kizárólag olyan, a meghajtó akkumulátor töltésére vonatkozóan minden szempontból hibátlan állapotú járművel és ahhoz tartozó, hibátlan és sérülésmentes kiegészítőkkel vegye igénybe, amely rendeltetésszerű használatra alkalmas, és a mindenkor hatályos, elektromos meghajtású járművekre és azok kiegészítőkre vonatkozó jogszabályi előírásoknak és szabványoknak mindenben megfelel. A rendeltetésellenes használatból származó, továbbá az Ügyfélnek felróható egyéb okból keletkezett károkért az Ügyfél teljes felelősséggel tartozik.

4.3 Vis maior

4.3.1 Nem minősül szerződésszegésnek, ha valamelyik Fél Vis Maior miatt nem tudja teljesíteni a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt kötelezettségeit.

4.3.2 A jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt szerződéses határidők a Vis Maior időtartamával meghosszabbodnak. Ha a Vis Maior időtartama a 30 napot meghaladja, a Felek kötelesek egymással egyeztetni a szerződés esetleges módosításáról. Ha az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik Fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem lenne jogosult, továbbá a Felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

4.3.3 A fenyegető Vis Maiorról és a Vis Maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező Vis Maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel.

 1. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, DÍJFIZETÉS

5.1 A Szolgáltatás díja

5.1.1 A Szolgáltatásért fizetendő Díj aktuális mértéke a nem kiemelt helyszíneken és időszakban:

Teljesítmény Töltő Típus Ft/kWh
3,6 kW AC 65
3,7- 7,4 kW AC 69
7,5-22 kW AC 79
23-43 kW AC 89

5.2 Díjfizetési feltételek

5.2.1 Eseti töltés díjfizetésének módja: A töltés indítása során a Weboldal felhasználásával meg kell határozni az elektromos áram vételezésére szolgáló töltőállomást, és a használni kívánt kar/csatlakozó típusát, betűjelét. A töltés indításakor regisztráció nélküli eseti töltést választva a Weboldal az Ügyfél által a Weboldalon a felkínált lehetőségek közül kiválasztott Foglalási limit összegét zárolja az Ügyfél bankkártya-számláján. Amennyiben ez a fedezet nem áll rendelkezésre, a Weboldal a töltési kérést elutasítja. A zárolás a vételezett üzemanyag-célú elektromos áram ellenértékének elszámolása idejéig tart. Amennyiben a vételezett elektromos áram ellenértéke nem éri el a foglalási limit összegét, a különbözet a bankkártyán felszabadul. A felszabadítás időtartama bankonként változik. A Szolgáltató nem tartja vissza a zárolt összeget, annak feloldása a szolgáltató részéről a töltés befejezésekor azonnal megtörténik. Az Ügyfél bankján múlik, hogy mikor jelenik meg újra felhasználható összegként a bankszámláján.

5.2.2 Regisztrált felhasználó töltésének díjfizetése: A fizetési rendszer regisztrált felhasználók esetén nem foglal előre összeget az Ügyfél bankkártyájáról. Az elektromos áram vételezésének befejezésekor a fizetés a Weboldal vagy a mobil applikáció alkalmazásával, a BARION online bankkártya elfogadó fizetési és elszámolási rendszer igénybevételével, a 12 megadott bankkártya-számla terhelésével történik. Fizetéskor kizárólag a vételezett üzemanyag célú elektromos áram díja kerül levonásra.

5.2.3 Mind a terhelés, mind a jóváírás a bankkártyán valós idejű eljárásban történik.

5.2.4 A vételezett üzemanyag célú elektromos áram ellenértékéről a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS számlát állít ki, amelyet elektronikus úton megküld az Ügyfél regisztráció során megadott e-mail címére.

5.2.5. A szolgáltatás igénybevételének befejezésekor a fizetés az applikáció alkalmazásával, a BARION elszámolási rendszer igénybevételével, a megadott bankkártya terhelésével történik. Fizetéskor kizárólag a Szolgáltatás ellenértéke kerül levonásra.

5.2.6 Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz (Szolgáltatóhoz) nem jutnak el, azokat kizárólag az erre a tevékenységre engedéllyel rendelkező Barion Payment Zrt. kezeli többszörösen titkosított módon. Az online bankkártya elfogadó szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

5.2.7 A regisztrált felhasználó a regisztrációval és a szolgáltatás első és újbóli elindításával tudomásul veszi, továbbá kimondottan elfogadja, hogy az igénybe vett töltési szolgáltatás ismétlődő fizetési rendszerben történik. A számlakivonaton a Barion Payment Zrt., mint közreműködő cég is szerepelni fog.

5.2.8 A szolgáltatás lemondása elérhető, a regisztrációs felületen és az applikáció személyes menüjében, az RFID kártya törlése, illetve Bankkártya törlése menüpontokban.

5.2.9 Eseti töltés – azaz nem regisztrált felhasználó – esetén előre zárolható és a töltés befejeztével levonható összegek a töltési szolgáltatással kapcsolatban 1.000 Ft, 2.000 Ft, 3.000 Ft, 5.000 Ft. 9.000 Ft értékben határozhatók meg, azaz az Ügyfél által előre kiválaszthatók. A töltés megindulását megelőzően, a fenti összegek zárolásra kerülnek. Amennyiben a töltés megszakításra kerül, tehát a zárolt összegnél kevesebb értékben lett felhasználva, rendszerünk a pontos értékről állít ki számlát, illetve von le pénzösszeget és a maradék zárolt értéket újra felszabadítja a szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél kártyáján.

5.2.10 Ismétlődő – azaz regisztrált felhasználó – esetén, minden esetben a felhasznált pontos töltési mennyiség, aktuális ellenértéke kerül levonásra. Ebben az esetben, nincs előzetes zárolás, az ügyfél bankkártyáján.

5.2.11 Az igénybe vett szolgáltatás pontos ellenértékéről, minden esetben elektronikus számlát kap az ügyfél. A számlakivonaton a Barion Payment Zrt., mint közreműködő cég is szerepelni fog.

5.2.12 Amennyiben a fizetési rendszer működése közben technikai probléma adódik, az igénybe vett, de bankkártyával ki ne fizetett szolgáltatást Ügyfélnek kötelessége megtérítenie utólag a Szolgáltató felé. Ügyfél jelen nyilatkozattal, elfogadja és kötelezi is magát, hogy az elmaradt, meghiúsult pénzügyi tranzakciót (szolgáltatás díjának rendezését) utólag, Szolgáltató díjbekérője alapján, a kiküldési dátumtól számított, 3 napon belül banki átutalással rendezi.

 1. PANASZKEZELÉS

6.1 A panaszkezelés rendje

6.1.1 Az Ügyfél bármely panaszával írásban a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS-hoz fordulhat a cég postai vagy e-mail címén, ami elérhető www.sebizoldaram.hu online felületen.

6.1.2. A Szolgáltató az írásban beérkezett panaszokat 8 munkanapon belül feldolgozza és 15 munkanapon belül érdemben megválaszolja.

 1. AZ ÁSZF ÉS A FELEK KÖZÖTT AZ ÁSZF-RE HIVATKOZÁSSAL MEGKÖTÖTT MÁS SZERZŐDÉSEK MEGSZÜNTETÉSE

7.1 Rendes felmondás

7.1.1 A Felek akkor jogosultak a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést rendes felmondással megszüntetni, ha azt a szerződés kifejezetten megengedi.

7.2 Rendkívüli felmondás

7.2.1 Az alábbi események bekövetkezése esetén a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS. jogosult a jelen ÁSZF-et és a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződést azonnali hatállyal, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani: (a) az Ügyfél a nyilatkozatával, magatartásával vagy eljárásával sérti a SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS, vagy a vele közös cégcsoportban lévő más cég/cégek jó hírét, üzleti tisztességét; vagy (b) az Ügyfél a jelen ÁSZF-ben vagy a Felek között a jelen ÁSZF-re hivatkozással megkötött bármely szerződésben foglalt bármely lényeges kötelezettségét megszegi.

7.2.2 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS rendkívüli felmondása esetén a Felek a felmondás hatályának napjáig nyújtott Szolgáltatással – beleértve a szerződésszegést és a következményeit is – kötelesek egymás irányában elszámolni.

7.2.3 A SEBI ZÖLD-ÁRAM TÖLTŐÁLLOMÁS fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli felmondás esetén a szerződésszegésből eredő jogait érvényesítheti, ideértve a kárainak megtérítéséhez való jogot.