Barion Pixel

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Az Ön által megnyitott oldalt (a továbbiakban: weboldal) Sebestyén Ferenc e.v. (székhely: 7100 Szekszárd, Szluha György utca 7.; nyilvántartási szám: 4125880; adószám: 60006208-2-37); (a továbbiakban Szolgáltató) üzemelteti és szolgáltatja.

A szolgáltatás igénybevétele érdekében szükséges, hogy a felhasználó (a továbbiakban Felhasználó) Szolgáltató számára bizonyos személyes adatait megadja. Ezen adatokat Szolgáltató bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokat maradéktalanul betartva és kizárólag csak az adott szolgáltatás nyújtása, az applikáció működése érdekében kezeli.

Szolgáltató az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseinek a legteljesebb mértékben eleget téve jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltak szerint kezeli. Szolgáltató elkötelezett Felhasználói személyes adatainak védelme mellett, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

Az oldal használata, illetve a személyes adatok megadása minden esetben önkéntes.

Felhasználó felelősséget vállal azért, hogy az oldal megnyitását önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában hajtotta végre. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. E felelősségvállalásra tekintettel a megadott adatok tartalmának bármely valótlanságáért Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Az adatkezelés célja: a weboldal információs szolgáltatásainak Felhasználó általi igénybevétele.

Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§.(1) a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker.tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

  • személyes adatok: vezetéknév, keresztnév, cégnév (cég esetén adószám), cím, telefonszám, e-mail cím.
  • Felhasználó bejelentkező mobil eszközeinek azon adatai melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere, a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít.

A weboldal használatával Felhasználó hozzájárul, hogy Szolgáltató az oldal egyes funkcióinak megnyitásáról, azok használatának időtartamáról anonim statisztikát vezessen. Felhasználó személyes adatai nem kerülnek a felhasználási paraméterekhez hozzárendelésre.

Az adatkezelés időtartama: Szolgáltató az adatokat a regisztráció fennállása alatt kezeli. Jogellenes, megtévesztő személyes adat használata esetén vagy ügyfél által elkövetett bűncselekmény, illetve rendszer elleni támadás esetén az adatkezelő jogosult a Felhasználó adatait haladéktalanul törölni, ugyanakkor bűncselekmény gyanúja vagy polgári jogi felelősség gyanúja esetén jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára őrizni is.

Az adatokhoz való hozzáférés: a kezelt személyes adatokhoz Felhasználón kívül, kizárólag Szolgáltató munkatársai a weboldal és a szolgáltatás működéséhez szükséges mértékben férhetnek hozzá. Az adatok feldolgozását Szolgáltató végzi, azokhoz hozzáférést harmadik személy részére nem biztosít.

Felhasználó a megnyitással hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a rendszer hatékony működésének érdekében, statisztikai, illetve információs céllal a kezelt adatokat összekapcsolja. Szolgáltató kijelenti, hogy az összekapcsolt adatok nem minősülnek, személyes adatnak tekintettel arra, hogy azokból az érintettel való kapcsolat nem állítható helyre. Az összekapcsolt adatokat Szolgáltató harmadik személy részére semmilyen formában nem szolgáltatja ki, azok kizárólag Szolgáltató munkatársai számára, hozzáférhetőek. A rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, hogy Szolgáltató hatósági határozaton alapuló, illetve egyéb hivatalos úton történő megkeresésnek tesz eleget.

Felhasználó nem járul hozzá személyes adatai nyilvánossá tételéhez.

Felhasználó az adatai kezeléséről, annak módjáról, tartalmáról, idejéről, helyéről, bármely az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről bármikor tájékoztatást kérhet, adataiban történő változást bármikor bejelentheti.

Felhasználó a jelen hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a 2011. évi CXII. törvény, valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1122. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) Szolgáltató felé az adatkezeléssel kapcsolatban bármilyen észrevételt az alábbi e-mail címen tehet meg:

Szolgáltató a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy más hatóság elrendelte.

A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. Az ilyen weboldalakon található tartalom nem áll Szolgáltató befolyása alatt, így azokért semminemű felelősséget nem vállal.

Amennyiben az adatkezelési szabályzatot nem áll módjában teljeskörűen elfogadni, vagy azzal kapcsolatban bármilyen fenntartással él, kérjük, az oldalt ne nyissa meg, illetőleg zárja azt be!